Regulamin „Znaku Jakości Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich”

znak-jakosci-regulamin

§ 1

Przedsiębiorca spełniający wymagania określone w niniejszym regulaminie, oraz dający rękojmię wysokiej jakości usług oraz  nienagannej postawy zawodowej i etycznej  może otrzymać na okres jednego roku „Znak jakości Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich” (zwany dalej także znakiem jakości).

Znak jakości ma charakter prestiżowy. Przedsiębiorca nie może czerpać bezpośrednich korzyści majątkowych z używania znaku.

§ 2

„Znak jakości Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich”  jest dokumentem, którego treść oraz wzór  graficzny  został określony w załączniku do niniejszego regulaminu.

§ 3

Przedsiębiorca, który profesjonalnie zajmuje się działalnością w zakresie jubilerstwa lub gemmologii może uzyskać na okres jednego roku „Znak jakości Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich”.

§ 4

Przedsiębiorca który jest zainteresowany uzyskaniem znaku jakości powinien złożyć pisemny wniosek do Zarządu Stowarzyszenia zawierający:

 1. Dokładne oznaczenie przedsiębiorcy.
 2. Aktualne zaświadczenie z właściwego rejestru przedsiębiorców.
 3. Informację o  zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy z uwzględnieniem informacji o których mowa w § 3.
 4. Informację o miejscu / miejscach prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę będących członkami Stowarzyszenia,  którzy w chwili składania wniosku są wpisani na listę rzeczoznawców SRJ w co najmniej jednej specjalności: ekspert diamentów lub ekspert kamieni kolorowych chyba że, przedsiębiorca będący osobą fizyczną sam spełnia takie wymagania, lub w przypadku osoby prawnej w organie zarządzającym tej osoby zasiada co najmniej jedna osoba spełniająca takie wymagania.

Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające  wyżej wymienione informacje.

§ 5

Zarząd w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy rozpatruje wniosek. Uchwały zarządu w tym przedmiocie mają charakter uznaniowy.

Zarząd rozpatrując wniosek bierze pod uwagę  zapewnienie przez przedsiębiorcę rękojmi wysokiej jakości usług oraz nienagannej postawy zawodowej i etycznej.

Uchwała Zarządu w przedmiocie przyznania „Znaku jakości Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich” podejmowana jest w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów członków Zarządu.

§ 6

 1. Okres  korzystania ze znaku jakości  biegnie od dnia wręczenia dokumentu „Znak jakości Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich” .
 2. Prawo korzystania z znaku jakości  oznacza prawo do wyeksponowania jednego dokumentu w widocznym i godnym miejscu w miejscu wskazanym przed przedsiębiorcę.
 3. Przedsiębiorcy nie wolno w drukach własnych, ulotkach , materiałach reklamowych  używać „Znaku jakości Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich” jak znaku własnego.
 4. Przedsiębiorca ma prawo umieszczać  wzmiankę o nadaniu mu znaku jakości ze wskazaniem roku nadania , w informacjach o swoim przedsiębiorstwie.
 5. Przedsiębiorca nie może kopiować, lub w jakikolwiek sposób powielać dokumentu  „Znak jakości  Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich”  w  celu jego ekspozycji lub rozpowszechniania.

§ 7

 1. Wręczenie dokumentu „znak jakości Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich”  następuje według wyboru Zarządu w siedzibie Zarządu, w siedzibie przedsiębiorcy, lub też w czasie obrad Walnego Zebrania Członków.
 2. Wydanie dokumentu następuje po uiszczeniu opłaty.

§ 8

Przed końcem okresu korzystania ze znaku przedsiębiorca, o ile nada spełnia warunki uzyskania znaku może złożyć ponowny wniosek o nadanie mu tytułu. Do kolejnych wniosków  stosuje się odpowiednio § 4 i § 5.

§ 9

Przedsiębiorca który w trakcie korzystania ze znaku przestał spełniać warunki do jego uzyskania, w tym rękojmię,  lub też przestał być przedsiębiorcą,  lub też rażąco naruszył prawa klienta, lub warunki niniejszego regulaminu uchwałą Zarządu może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze znaku.

Uchwała Zarządu w tym przedmiocie musi zostać podjęta większością 2/3 głosów członków Zarządu.

Przedsiębiorca pozbawiony znaku powinien niezwłocznie zwrócić dokument Zarządowi oraz zaprzestać informowania o nadaniu znaku.

Regulamin do pobrania poniżej:

Znak jakości SRJRegulamin przyznawania Znaku Jakości SRJ