W dwóch numerach nowego kwartalnika i portalu internetowego RynekJubilerski.pl lato i jesień 2007 ukazały się artykuły autorstwa Tomasza Sobczaka na temat rzekomej nielegalności szkoleń gemmologicznych prowadzonych bez akredytacji Kuratoriów Oświaty. Autor przywołuje w tych artykułach Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku, określające zasady szkoleń prowadzących szkolenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w ramach działalności oświatowej wymienionej w art. 83 a ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991
(z późniejszymi zmianami).

Z artykułu wynika jednoznacznie, że organizacje bądź osoby fizyczne nie posiadające takowej akredytacji nie mogą prowadzić żadnych szkoleń, ponieważ jako działalność niezgodna z przepisami są nielegalne. Wydane także certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia nie mają żadnego znaczenia i są także nielegalne.

Autor omawia także sposoby akredytacji, niezbędne dokumenty oraz przebieg akredytacji. Przestrzega także przed konsekwencjami prawnymi grożącymi organizatorom szkoleń bez akredytacji. W konkluzji przestrzega przed uczestnictwem w szkoleniach prowadzonych przez organizacje branżowe, które nie posiadają akredytacji Kuratoriów Oświaty dla prowadzonych przez siebie kursów.

W treści artykułu szeroko omówiona jest działalność szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, jako jedynej organizacji prowadzącej legalnie szkolenia gemmologiczne. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich organizujące i prowadzące szeroki zakres szkoleń z różnych dziedzin gemmologii zaniepokojone treścią artykułu zleciło opracowanie opinii prawnej na temat legalności szkoleń prowadzonych przez SRJ i inne organizacje branżowe w oparciu o tezy zamieszczonych w artykule Tomasza Sobczaka.

Uspokajamy wszystkich organizatorów szkoleń gemmologicznych: SRJ i inne organizacje branżowe mogą zgodnie z prawem prowadzić różnego rodzaju kursy, a tendencyjne artykuły są jedynie świadectwem sposobu działania i myślenia ich autora.

Prezes Zarządu SRJ

Tomasz Kłoczewiak

Wiceprezes Zarządu

Stanisław Jacobson

A oto w całości treść opinii prawnej opracowanej przez Kancelarii Radców Prawnych „GRATUS” S. C. z siedzibą w Sopocie przy ul. Czyżewskiego 8/10

Opinia prawna

sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich w Warszawie

w sprawie:

treści publikacji w portalu internetowym RynekJubilerski.pl autorstwa Pana Tomasza Sobczaka, opublikowanego również w Biuletynie o tym samym tytule nr 1(1) 2007 (ISSN 18970, a w szczególności zawartej tam interpretacji prawa.

 

Do opinii załączono kserokopię publikacji o tytule „Czy szkolenia gemmologiczne mogą być nielegalne?”, nadto opiniujący stwierdzili, że na portalu internetowym RynekJubilerski.pl znajduje się artykuł o takiej samej treści. Autor publikacji Pan Tomasz Sobczak w odpowiedzi na zawarte w tytule artykułu pytanie, w podtytule grubą czcionką sam sobie na to pytanie odpowiada, a mianowicie, że „szkolenia gemmologiczne w Polsce prowadzone przez stowarzyszenia, organizacje, ośrodki i szkoły gemmologiczne po 3 lutym 2006 roku, które nie posiadają akredytacji władz oświatowych były i są nielegalne, a wydane certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia były i są nielegalne, i jako takie nie mają mocy obowiązującej” .

Autor publikacji twierdzi, że: W dniu 3 lutego 2006 roku Minister Edukacji i Nauki określił zasady i warunki prowadzenia dokształcających kursów zawodowych i z regulacji tam zawartych, a w szczególności z § 9 tego rozporządzenia, wynika, że „… ci, którzy prowadzą kursy zawodowe nie posiadając akredytacji naruszają przepisy …(ustawy o systemie oświaty – przypis własny)… Ministerstwo ostrzega przed grożącymi konsekwencjami wynikającego z prawa oświatowego i zapowiada stanowczą i systematyczna walkę z tym zjawiskiem.” I dalej autor, nie w mniej groźnym stylu stwierdza, że „… wszystkie szkolenia gemmologiczne w Polsce prowadzone przez stowarzyszenia, organizacje, ośrodki i szkoły gemmologiczne po 3 lutym 2006 roku, które nie posiadają akredytacji władz oświatowych były i są nielegalne, a wydane certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia były i są nielegalne, i jako takie nie mają mocy obowiązującej”.

W kolejnym zdaniu publikacji autor oświadcza, że „Z informacji uzyskanych w MEN wynika, że wielu organizatorów kształcenia dorosłych w formach pozaszkolnych nie przestrzega przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia”.

Konkluzja autora jest nieprawdziwa i może wynikać bądź z braku wiedzy bądź chęci zdyskredytowania organizacji, w tym stowarzyszeń, prowadzących szkolenia poza systemem oświaty.

W celu prawidłowego zinterpretowania przepisu prawnego należy przede wszystkim przestrzegać pewnych zasad interpretacyjnych.
Działalność dotycząca kształcenia uregulowana została w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 roku nr 109, poz. 1161).
Z przepisów tej ustawy , a w szczególności z przepisu art. 83 a jednoznacznie wynika, że działalność oświatowa może być prowadzona w dwu systemach:
- uregulowanym w ustawie o systemie oświaty – art. 83a ust. 1 ustawy to jest prowadzenie szkół, placówek lub zespołów o których mowa w art. 90a ust. 1 – wówczas działalność ta nie jest działalnością gospodarczą
- uregulowanych w ustawie z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807) – art. 83a ust. 2, to jest działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu o których mowa w art. 90a ust. 1 – wówczas działalność ta jest działalnością gospodarczą.

Przedmiotem naszego zainteresowania jest kształcenie ustawiczne – tzw szkolenia prowadzone w ramach działalności gospodarczej.
Przepis art. 68a ust. 3 ustawy o systemie oświaty wyraźnie stwierdza, że ustawa ta nie dotyczy kształcenia ustawicznego realizowanego na podstawie art. 83a ust. 2.
Jeżeli wiec cała ustawa o systemie oświaty nie ma zastosowania do szkoleń prowadzonych przez stowarzyszenia i inne organizacje w ramach działalności gospodarczej, to tym bardziej nie maja do tych organizacji zastosowania przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Już z tych względów należy stwierdzić, że wnioski autora publikacji są nieprawdziwe.

Dodatkowo należy wskazać na treść, powoływanego przez autora publikacji, art. 68b ustawy o systemie oświaty Z przepisu tego wynika, że zarówno jednostki oświatowe prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w systemie poddanym ustawie o systemie oświaty (art. 68b ust. 1 ustawy) jak i jednostki prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej art. 83aust. 2 ustawy w związku z art. 68b ust 8 ustawy) mogą, a nie muszą uzyskać akredytacji.

Akredytacja w rozumieniu przepisu art. 68b ust 1 jest jedynie potwierdzeniem, o które mogą lecz nie muszą występować podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, iż szkolenia te spełniają wymogi określone w wydanych w tej sprawie rozporządzeniach, jak również akredytacja jest zapewnieniem wysokiej jakości prowadzonego kształcenia.

Tak wiec należy stwierdzić, że publikacja autorstwa Pana Tomasza Sobczaka zawiera twierdzenia nieprawdziwe, mogące niewątpliwie narazić jednostki prowadzące szkolenia legalnie (pomimo, że bez akredytacji) na szkodę. Opiniujący wyrażają opinię, że osoby lub organizacje, których dobro niewątpliwie zostało naruszone mogą wezwać autora publikacji do sprostowania.

Radca Prawny

Anna Bogdanis

Radca Prawny

Marek Grabowski

Sopot, dnia 19 września 2007 roku.