logo

                                             

                                  REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH

 

 

 

I. ORGANIZACJA I SZKOLENIA

 1. Organizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich, 02-051 Warszawa, ul. Glogera 2

2. Szkolenia realizowane są według programu, celów szczegółowych i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

4. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi poza udziałem w szkoleniu: autorskie materiały szkoleniowe w formie wydrukowanego i oprawionego skryptu, imienny certyfikat ukończenia szkolenia oraz wsparcie trenera również po zakończonym szkoleniu (możliwość kontaktu telefonicznego lub e-mailowego).

5. Organizator nie zapewnia w ramach szkolenia (o ile oferta nie stawi inaczej): transportu oraz usług noclegowych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia Badań usługi szkoleniowej w formie: spersonalizowanej ankiety, ankiet anonimowych, wywiadów po zakończonym szkoleniu lub telefonicznego badania satysfakcji. W przypadku szkoleń zamkniętych (wewnętrznych) ewaluacja usługi jest wykonywana każdorazowo, a jej wynik na życzenie przekazywany osobie zlecającej usługę.

7. Podmiotem odpowiedzialną merytorycznie za organizowane szkolenia jeśli oferta nie stanowi inaczej jest Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej www.srj.org.pl, działań marketingowo – promocyjnych oraz poprzez telemarketing.

2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej lub dokonanie zgłoszenia „on-line” za pośrednictwem strony www.srj.org.pl. Oraz wpłacenie 30 % kwoty wartośc szkolenia

3. Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje mailowo najpóźniej na dzień przed szkoleniem, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu.

4. W przypadku rezygnacji z szkolenia, przedpłata nie ulega zwrotowi.

Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu organizowanym na terenie kraju, ,zamawiający może dokonać pisemnie (faksem lub e-mailem) w terminie nie później niż 3 dni robocze przed planowanym szkoleniem. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Zamawiającego od poniesienia pełnych kosztów szkolenia.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu organizowanym poza granicami kraju,obowiązują te same zasady co przy szkoleniu krajowym jednak Zamawiający może dokonać pisemnie (faksem lub e-mailem) w terminie nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Zamawiającego od poniesienia kosztów szkolenia.

6. Terminem rezygnacji jest data wpływu stosownej pisemnej lub e-mailowej informacji do biura i potwierdzenia jej otrzymania.

7. W każdym momencie Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia na 1 dzień przed planowanym dniem szkolenia.

9. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych (np. niezdolność do pracy osoby prowadzącej szkolenie, wypadek komunikacyjny) dokonać zmiany osoby prowadzącej szkolenie, lub zmienić termin szkolenia

10. Organizator może odwołać szkolenie poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

11. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez jakichkolwiek potrąceń, nie przysługują natomiast z tego powodu żadne odsetki.

III. OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Aktualne ceny szkoleń i kursów znajdują się na stronie www.srj.org.pl

2. Ceny szkoleń wewnętrznych oraz w przypadku dużej liczby uczestników ustalane są indywidualnie.

3. Płatność za szkolenie należy dokonać do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego. Istnieje możliwość dokonania przedpłaty, lub wydłużonego terminu płatności po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

4. Dla stałych klientów istnieje możliwość negocjacji zniżek. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.

5. W przypadku braku płatności w terminie Organizator zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) SRJ nie przekazuje i nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

2. Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych oraz teleadresowych przez Organizatora w celach informacyjnych oraz marketingowych

V. REKLAMACJE

1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

2. Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni od daty otrzymania i w tym terminie udzielić pisemnych wyjaśnień.

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, wymagają formy pisemnej. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.