W ostatnim czasie na polskim rynku wielu rzeczoznawców pod oceną i wyceną biżuterii podpisuje się i stawia pieczątkę biegłego sądowego chcąc w ten sposób uwiarygodnić swoją opinię.
Z całą stanowczością należy podkreślić, że jest to nie zgodne z prawem i nie powinno mieć miejsca.
Jako SRJ będziemy podejmowali wszystkie możliwe starania, aby tego typu praktyki nie miały miejsca. Będziemy występowali do Sądów Okręgowych z wnioskiem o cofnięcie nominacji i zwolnienie z funkcji biegłego sądowego tych rzeczoznawców.

Przypominamy, iż zgodnie z par. 14 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.06.1987r.  (Dz.U.Nr18, poz.112) ustanowienie biegłym sądowym upoważnia do wydawania opinii tylko i wyłącznie na zlecenie Sądu lub organu prowadzącego postępowanie wyjaśniające, przy czym wydając tego typu opinię biegły używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz siedziby Sądu Okręgowego, przy którym został ustanowiony.
Zważywszy na powyższą informację, w przypadku stwierdzenia, że biegły sadowy sporządził opinię na zlecenie innych organów niż wymienione w cytowanym wyżej przepisie np. na zlecenie osób fizycznych, spółek etc. zostanie podjęta decyzja przewidziana w par. 6 cytowanego Rozporządzenia, to jest zwolnienie z funkcji biegłego.

Apelujemy więc do Naszych członków i czytelników o informowanie SRJ o w/w nieprawidłowościach.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich
Stanisław Krzysztof Jacobson