Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich

Stowarzyszenie rzeczoznawców Jubilerskich jest organizacja zrzeszającą od 1989 roku osoby pracujące w branży jubilerskiej, jako rzeczoznawcy jubilerscy, właściciele sklepów jubilerskich, właściciele firm zajmujących się obrotem hurtowym biżuterią i kamieniami jubilerskimi, osoby zatrudnione w tych firmach, jak również sympatycy i miłośnicy sztuki jubilerskiej.
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich jest organizacją, do której przynależność jest dobrowolna.

Kto może do nas dołączyć

Jesteśmy organizacją, do której może należeć każdy, kto chce w jakikolwiek sposób uczestniczyć w życiu branży jubilerskiej i chce mieć wpływ na jej rozwój.

Paragraf 7 Statutu SRJ mówi, iż: „Należeć do Stowarzyszenia może każdy (osoby fizyczne i instytucje), kto złoży odpowiedni wniosek i z chwilą przyjęcia będzie przestrzegał postanowień Statutu”.
Zgodnie z paragrafem 9 statutu Stowarzyszenia: „Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, pełnoletnia, o nieskazitelnej opinii, pracująca zawodowo w dziedzinie jubilerstwa i gemmologii, ucząca się lub interesująca tymi dziedzinami, pragnąca poszerzyć swoja wiedzę z tego zakresu i współdziałać na rzecz ich rozwoju.”

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy przede wszystkim wypełnić Deklarację Członkowską i dostarczyć ją do siedziby SRJ – osobiście lub pocztą. Druk deklaracji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w siedzibie Stowarzyszenia. Na drugiej stronie deklaracji znajduje się miejsce na opinie dwóch członków zwyczajnych wprowadzających. Jest to wymóg paragrafu 12 naszego Statutu.

Jeśli nie możesz znaleźć dwóch członków wprowadzających nadeślij deklarację, w której znajdzie się opinia jednego lub nie będzie opinii członka wprowadzającego. W tej sytuacji Zarząd SRJ wyznaczy dwie takie osoby spośród naszych członków, zbiorą niezbędne informacje na Twój temat Złożona deklaracja będzie podstawą do rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji przez Zarząd SRJ o Twojej przynależności. Odbędzie się to na najbliższym posiedzeniu Zarządu. O przyjęciu w poczet członków zostaniesz poinformowany na piśmie. Po dostarczeniu swego zdjęcia otrzymasz imienną legitymacje, potwierdzającą Twoją przynależność do SRJ.

Odmowa przyjęcia w poczet członków jest udzielona na piśmie, łącznie z podaniem powodu odmowy przyjęcia w poczet członków.

Składka członka zwyczajnego wynosi 300,00 złotych rocznie, przy czym jeśli Twoje przyjęcie w poczet członków odbędzie się w drugiej połowie roku – za ten rok opłacasz tylko połowę tej kwoty.
Od momentu przyjęcia w poczet członków i wpłacenie wpisowego w wysokości 200 zł możesz brać czynny udział w życiu stowarzyszenia, to znaczy masz prawo:

  • wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia w trakcie udziału w Walnych Zebraniach Członków oraz brać udział w głosowaniach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  • składać wnioski i postulaty do Zarządu i na Walnych Zebraniach,
  • zwracać się do wszystkich organów Stowarzyszenia o pomoc w ochronie swoich praw i interesów,
  • korzystać z zaplecza technicznego Stowarzyszenia, a także z porad, informacji i pomocy zawodowej,
  • nosić odznakę Stowarzyszenia.

Masz również obowiązki, z których powinieneś się wywiązywać.
Jesteś zobowiązany do:

  • stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • terminowego opłacania składek i świadczeń ustalonych przez Walne Zebranie
  • godnego reprezentowania Stowarzyszenia w pracy zawodowej i działalności społecznej
  • aktywnego popierania Stowarzyszenia w jego działalności statutowej

Jeśli przeczytałeś powyższe zasady i odpowiada Ci to, co przeczytałeś – złóż deklarację i …..

Witamy w gronie naszych członków!

Deklaracja przyjęcia do SRJPobierz deklarację przyjęcia do SRJ