Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich, ul. Glogera 2, 02-051 Warszawa, tel.: 601 380 447, tel./fax: 22 822 02 60|info@srj.org.pl

Warto wiedzieć

Prawne aspekty rzeczoznawstwa jubilerskiego

Działalność rzeczoznawców nie jest obecnie jednolicie uregulowana w żadnym z aktów prawnych. Szereg przepisów (np. ustawa o gospodarce nieruchomościami) przewidują jedynie cząstkową regulację, podstawy działalności rzeczoznawcy. Co do zasady obowiązujące przepisy nie wprowadzają ani obowiązku ani też uprawnienia do posługiwania się terminem rzeczoznawcy. Jaka wobec tego jest podstawa prawna dla powoływania stowarzyszeń zrzeszających rzeczoznawców a także dla aktów regulujących działalność stowarzyszeń wobec podmiotów zewnętrznych? Czy dla posługiwania się terminem rzeczoznawcy wymagane jest uzyskanie określonych kwalifikacji w danej branży? Jak kształtuje się kwestia odpowiedzialności za nierzetelne świadczenie usług w zakresie rzeczoznawstwa? Czy możliwe jest przyjęcie odpowiedzialności odszkodowawczej zarówno na gruncie przepisów prawa cywilnego jak i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej? Kiedy istnieje możliwość wyłączenia odpowiedzialności rzeczoznawcy i na jaką podstawę wyłączającą odpowiedzialność można się powołać?

Odrębną kategorię obok rzeczoznawców stanowią biegli sądowi, gdzie możliwość ich powołania w toku postępowania sądowego wynika bezpośrednio z przepisów dotyczących postępowania cywilnego a także z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych.
Przepisy Kodeksu Postępowania Karnego przewidują możliwość powołania jako dowodu opinii biegłego jeśli ma to istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
Przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego statuują zasadę, że dopuszczenie opinii biegłych w toku postępowania dowodowego jest możliwe „w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych”. Czy pojęcia rzeczoznawcy i biegłego sądowego mogą się krzyżować jeśli tak to w jakich okolicznościach? Jakie przesłanki musi spełniać określony podmiot aby mógł być powołany jako biegły w toku postępowania. Jakie warunki musi spełniać przygotowana przez niego opinia? Jaki jest status, uprawnienia i obowiązki biegłego w trakcie postępowania? Czy jedyną podstawą odpowiedzialności biegłego są przepisy karne zawarte Kodeksie Karnym w rozdziale […]

Autor |5 czerwca 2013 o 13:54|Warto wiedzieć|0 komentarzy

Ku przestrodze rzeczoznawców

W ostatnim czasie na polskim rynku wielu rzeczoznawców pod oceną i wyceną biżuterii podpisuje się i stawia pieczątkę biegłego sądowego chcąc w ten sposób uwiarygodnić swoją opinię.
Z całą stanowczością należy podkreślić, że jest to nie zgodne z prawem i nie powinno mieć miejsca.
Jako SRJ będziemy podejmowali wszystkie możliwe starania, aby tego typu praktyki nie miały miejsca. Będziemy występowali do Sądów Okręgowych z wnioskiem o cofnięcie nominacji i zwolnienie z funkcji biegłego sądowego tych rzeczoznawców.

Przypominamy, iż zgodnie z par. 14 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.06.1987r.  (Dz.U.Nr18, poz.112) ustanowienie biegłym sądowym upoważnia do wydawania opinii tylko i wyłącznie na zlecenie Sądu lub organu prowadzącego postępowanie wyjaśniające, przy czym wydając tego typu opinię biegły używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz siedziby Sądu Okręgowego, przy którym został ustanowiony.
Zważywszy na powyższą informację, w przypadku stwierdzenia, że biegły sadowy sporządził opinię na zlecenie innych organów niż wymienione w cytowanym wyżej przepisie np. na zlecenie osób fizycznych, spółek etc. zostanie podjęta decyzja przewidziana w par. 6 cytowanego Rozporządzenia, to jest zwolnienie z funkcji biegłego.

Apelujemy więc do Naszych członków i czytelników o informowanie SRJ o w/w nieprawidłowościach.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich
Stanisław Krzysztof Jacobson

Autor |5 czerwca 2013 o 13:52|Warto wiedzieć|0 komentarzy

Nowe normy dla pereł tahitańskich

Definicja

Perła hodowana z Tahiti jest perłą o naturalnym kolorze, powstającą przy udziale szczepu (fragment komórek nabłonkowych – epitelium, pobranych z płaszcza innej ostrygi), jądra i hodowli ostrygi perlistej Pinctada Margaritifera odmiana cumingi, na Polinezji Francuskiej. Jest ona produktem surowym – nieobrobionym, utworzona z naturalnego wydzielania macicy (masy) perłowej wokół jądra (kulka wykonana z wewnętrznej części muszli macicy perłowej innego mięczaka), które implantowane jest wraz ze szczepem do perlistej kieszeni ostrygi (miękki organ, zlokalizowany obok gruczołów płciowych ostrygi).

Perłę ostrygi Pinctada Margaritifera można zakwalifikować jako perłę hodowaną z Tahiti tylko wówczas, kiedy przynajmniej 80% jądra jest pokryte warstwą masy perłowej. Pozostała powierzchnia jądra, najwyżej 20%, jest pokryta naturalną materią organiczną wydzieloną przez ostrygę, tworząc z częścią masy perłowej jednolitą całość. Warstwa masy perłowej okalającej jądro powinna mieć odpowiednią grubość. Między jądrem a zewnętrzną powierzchnią perły hodowanej jej minimalna grubość jest ustalona na 0,8 mm. Czas tworzenia masy perłowej od momentu implantacji musi wynosić minimum 18 miesięcy.

Nawet, jeśli zostały utworzone przez ostrygę Pinctada Margaritifera, za odpady uważane są następujące perły:

  • kalcytowe, organiczne;
  • przedstawiające plamy mleczne (białawe) na więcej niż 20% ich powierzchni;
  • perły bez połysku  (blasku).

Klasyfikacja pereł z Tahiti

Perła hodowana z Tahiti musi być klasyfikowana wg następujących kryteriów.

Kryteria ogólne:

  • średnicę perły hodowanej z Tahiti mierzy się w milimetrach z zaokrągleniem do jednostki dolnej
  • masę perły hodowanej z Tahiti mierzy się w gramach
  • forma perły hodowanej z Tahiti jest sklasyfikowana następująco:
  1. kuliste (R) – są doskonałymi kulami lub ich kulistość nie przekracza więcej niż 2% odchylenia od najmniejszej średnicy,
  2. półkuliste (SR) – są nieidealnymi kulami, których granica odchylenia najmniejszej średnicy jest większa niż 2% a mniejsza niż 5%,
  3. półbarokowe, np. owalne, kroplowe, […]
Autor |5 czerwca 2013 o 13:49|Warto wiedzieć|0 komentarzy

Wycena wtórna komisowa

Ku przestrodze rzeczoznawców

Autor |5 czerwca 2013 o 13:48|Warto wiedzieć|2 komentarze

Szkolenia gemmologiczne stowarzyszenia rzeczoznawców jubilerskich i innych organizacji są legalne

W dwóch numerach nowego kwartalnika i portalu internetowego RynekJubilerski.pl lato i jesień 2007 ukazały się artykuły autorstwa Tomasza Sobczaka na temat rzekomej nielegalności szkoleń gemmologicznych prowadzonych bez akredytacji Kuratoriów Oświaty. Autor przywołuje w tych artykułach Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku, określające zasady szkoleń prowadzących szkolenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w ramach działalności oświatowej wymienionej w art. 83 a ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991
(z późniejszymi zmianami).

Z artykułu wynika jednoznacznie, że organizacje bądź osoby fizyczne nie posiadające takowej akredytacji nie mogą prowadzić żadnych szkoleń, ponieważ jako działalność niezgodna z przepisami są nielegalne. Wydane także certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia nie mają żadnego znaczenia i są także nielegalne.

Autor omawia także sposoby akredytacji, niezbędne dokumenty oraz przebieg akredytacji. Przestrzega także przed konsekwencjami prawnymi grożącymi organizatorom szkoleń bez akredytacji. W konkluzji przestrzega przed uczestnictwem w szkoleniach prowadzonych przez organizacje branżowe, które nie posiadają akredytacji Kuratoriów Oświaty dla prowadzonych przez siebie kursów.

W treści artykułu szeroko omówiona jest działalność szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, jako jedynej organizacji prowadzącej legalnie szkolenia gemmologiczne. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich organizujące i prowadzące szeroki zakres szkoleń z różnych dziedzin gemmologii zaniepokojone treścią artykułu zleciło opracowanie opinii prawnej na temat legalności szkoleń prowadzonych przez SRJ i inne organizacje branżowe w oparciu o tezy zamieszczonych w artykule Tomasza Sobczaka.

Uspokajamy wszystkich organizatorów szkoleń gemmologicznych: SRJ i inne organizacje branżowe mogą zgodnie z prawem prowadzić różnego rodzaju kursy, a tendencyjne artykuły są jedynie świadectwem sposobu działania i myślenia ich autora.

Prezes Zarządu SRJ

Tomasz Kłoczewiak

Wiceprezes Zarządu

Stanisław Jacobson

A oto w całości treść opinii prawnej opracowanej przez Kancelarii Radców Prawnych […]

Autor |5 czerwca 2013 o 13:39|Warto wiedzieć|0 komentarzy